Το έργο του Συνδέσμου αποτελείται από πολυποίκιλες δραστηριότητες μεταξύ των οποίων είναι η παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα και προβολή των θεμάτων τηςεπιχειρηματικής πρωτοβουλίας, η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των επιχειρήσεων, η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και τις οργανώσεις των εργαζομένων για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, η συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, σε συμβούλια, εκθέσεις και εκδηλώσεις, μέσω των οποίων διεκπεραιώνονται οικονομικοί στόχοι, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν και συμβάλλουν στην προώθηση των γενικότερων συμφερόντων της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.

1. Παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη.

Θέματα τα οποία επεξεργάζεται και για τα οποία ενημερώνει και πληροφορεί ο Σύνδεσμος είναι:

-    Περιφερειακής Πολιτικής, Εισοδηματικής Πολιτικής, Αναπτυξιακής Πολιτικής, Κοινωνικής           

     Πολιτικής,

-     Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, Υγιεινής & Ασφάλειας, Φορολογικά,

     Δημοσιονομικά,      Επενδυτικά.   

-    Πολιτικής εισαγωγών-εξαγωγών,    Χρηματοπιστωτικά, Κρατικών Προμηθειών,     

       Ενέργειας.

2. Εκπροσώπηση

Η Εκπροσώπηση για την επίλυση των θεμάτων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στα όργανα του Κράτους και στον κοινωνικό διάλογο, περιλαμβάνεται στις άμεσες επιδιώξεις του Συνδέσμου.

Συμμετέχει σε Θεσμοθετημένες Επιτροπές, οι οποίες λειτουργούν στις περιοχές  του χώρου ευθύνης του, διαπραγματεύεται, επεξεργάζεται, αναλύει και υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις ειδικού, κλαδικού ή εθνικού αναπτυξιακού ενδιαφέροντος προς τα όργανα της Πολιτείας, με τα οποία ευρίσκεται σε συνεχή και ομαλή συνεργασία.

Ο Σύνδεσμος, με εκπροσώπους του, συμμετέχει σε επιτροπές και φορείς σε όλη την Περιφέρεια της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. ( ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω)

   

         Α. Φορείς

 • Στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ
 • Στο Δ.Σ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΑΧΑΪΑΣ
 • Στο Δ.Σ του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
 • Στο ΚΕΚ ΣΕΒ- ΙΒΕΠΕ
 • Στο Δ.Σ του ΒΙΟΠΑ  ΓΛΑΥΚΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

          

 Β. Επιτροπές

 • Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ ΠΕΔΙΝ 2007-2013
 • Επιτροπή Έρευνας, Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας, Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος
 • Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δυτ. Ελλάδος Ν 3299/04
 • Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια  επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών   (Αχαΐας, Αιτ/νιας)
 • Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εργασίας (Αχαϊας, Αργολίδος, Κορινθίας, Ηλείας)
 • Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Αχαϊας, Κορινθίας) 
 • ΟΑΕΔ- Α/ΒΘΜΙΑ Επιτροπή Ν. 2643/98   (Αχαϊα – Κορινθία)   
 • Συμβουλευτική Επιτροπή ΟΑΕΔ  (Περ/κή Πελοποννήσου, Ηπείρου, Τοπική Αχαϊας, Αιτ/νίας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Μεσσηνίας)
 • Περιφερειακό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής  &Τροφίμων
 • Περιφερειακή Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Δυτικής Ελλάδος
 • Επιτροπή Σύνδεσης της Εκπ/σης & Κατάρτισης με την Απασχόληση Ν. Αχαΐας
 • Επιτροπή Γνωμοδότησης  για θέματα ΒΙΠΕ
 • Διοικητική Επιτροπή ΙΚΑ  ( Πατρών,  Αιγίου, Αμαλιάδος, Πύργου)

 

Γ. Ιδρύματα

 • Στο Δ.Σ του Κληροδοτήματος Γαλανόπουλου
 • Στο Δ.Σ της Τριαντείου Σχολής

3. Εκπαίδευση

Επίσης Υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Σύνδεσμο προς τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης.

Σε τακτά διαστήματα διοργανώνει σεμινάρια σε θέματα διοικήσεως, επικοινωνίας, οργάνωσης, διαπραγματεύσεων, παραγωγικότητας της εργασίας, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κλπ..

4. Συνεργασίες

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση των γενικών επιχειρηματικών θεμάτων και την άμεση συμβολή του στην διαμόρφωση των γενικών θέσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας συνεργάζεται άμεσα με τους υπόλοιπους Βιομηχανικούς Συνδέσμους της χώρας.

5. Επιχειρηματική Αλληλεγγύη.

Μεταξύ των επιδιώξεων, επίσης, που προωθεί ο Σύνδεσμος είναι η ανάπτυξη αρμονικής και αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων , η σύγκλιση των επιχειρηματικών στόχων, η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, πιστεύοντας ότι αποτελούν βασικές προϋποθέσεις συμβολής στην ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής προόδου.

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search